Pruža javnu uslugu redovnog i interventnog sakupljanja i odvoza komunalnog otpada i razvrstanog otpada od kućanstava i poslovnih korisnika, vodi sve evidencije te sudjeluje u programu održivog gospodarenja i zbrinjavanja otpada na području grada Osijeka i okolnih općina, obavlja djelatnosti reciklažnih dvorišta, gospodari sa selektivno prikupljenim otpadom na reciklažnim dvorištima, kompostanom te reciklažnim dvorištem za građevni otpad. Upravlja, nadzire i provodi ISO 9001:2008 sustav upravljanja kvalitetom te ISO 14001:2004 sustav upravljanja zaštitom okoliša, zadužen je za dokumentaciju za natječaje ministarstva nadležnog za zaštitu prirode i okoliša i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, sustavnu edukaciju na području gospodarenja otpadom koja obuhvaća odgojno-obrazovne institucije, stanovništvo, gradske četvrti, mjesne odbore i udruge te izrađuje edukacijske i promidžbene materijale za pravilno gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša.