• Opći uvjeti –  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Osijeka
 • Dokument preuzmite ovdje
 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
 • Dokument preuzmite ovdje
 • Opći uvjeti – Odluka o obvezatnom koristenju komunalne usluge odrzavanje cistoce u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Osijeka  (prestala važiti)
  Dokument preuzmite ovdje
 • Odluka o komunalnom redu
  Dokument  preuzmite ovdje (.pdf format, 295 KB)
 • Opći uvjeti – Odluka o nacinu obracuna odvoza komunalnog otpada – Opcina Cepin
  Dokument preuzmite ovdje (.pdf format, 169 KB)
 • Opći uvjeti – Odluka o obvezatnom koristenju komunalne usluge odrzavanje cistoce u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Antunovac
  Dokument preuzmite ovdje (.pdf format, 181 KB)
 • Opći uvjeti – Odluka o obvezatnom koristenju komunalne usluge odrzavanje cistoce u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Ernestinovo
  Dokument preuzmite ovdje (.pdf format, 172 KB)
 • Ugovor o koncesiji – Općina Čepin
  Dokument preuzmite ovdje (.pdf format, 163 KB)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
  Dokument preuzmite ovdje (.pdf format, 338 KB)
 • Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom
  Dokument preuzmite ovdje (.pdf format, 370 KB)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom
  Dokument preuzmite ovdje (.pdf format, 116 KB)