Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2018. godinu

PLAN NABAVE 2018.

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne nabave i izjave o ne postojanju sukoba interesa ovlaštenih predstavnika naručitelja

Objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama – 2018. godina:

USLUGA FINANCIJSKOG LEASINGA ZA NABAVU KOSILICA – 3 kom. – OBJAVLJENO 09.02.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM – OBJAVLJENO 06.02.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

FINANCIJSKI LEASING ZA NABAVU SPECIJALNIH VOZILA ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA – OBJAVLJENO 26.01.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Unikom d.o.o. Osijek, Ružina 11a, temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta, koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

PVC VREĆE ZA OTPAD – OBJAVLJENO 10.01.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje

MESO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA -OBJAVLJENO 05.01.2018.

Dokumentaciju preuzmite ovdje


-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2017. godinu

Pregled nabave za 2017. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2016. godinu

Pregled nabave za 2016. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2015. godinu

Pregled nabave za 2015. godinu pogledajte OVDJE

-Plan nabave Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek za 2014. godinu

Pregled nabave za 2014. godinu pogledajte OVDJE