Čine Služba pravnih poslova i ljudskih resursa i Služba financija i računovodstva. Predmetni sektor se organizira radi obavljanja poslova financija, računovodstva gdje se vrše evidencije svih poslovnih događaja, analizira procese rada u skladu sa zakonskim propisima, kontrolira materijalno i financijsko poslovanje Poslodavca, prati rad računovodstva i knjigovodstva, sastavlja periodična i završna izvješća i dostavlja državnim institucijama, obračunava i isplaćuje plaće i druga osobna primanja radnika, vrši izradu općih akata, ugovora, poslovnika, odluka, obavijesti vezanih uz prava i obveze Poslodavca, provedbu zakonskih propisa, vodi evidenciju o pravnim predmetima, vrši pripremanje, sortiranje i evidenciju tužbi, vodi evidenciju kadrova te sve ostale evidencije iz područja radnih odnosa, osigurava provedbu kadrovske politike Poslodavca, izdaje potvrde iz područja radnih odnosa, odluke za plaćene, neplaćene dopuste i godišnje odmore, skrbi o osiguranju imovine i osoba, vodi brigu o provedbi mjera zaštite na radu i zaštite od požara te u vezi s istim izrađuje svu potrebnu dokumentaciju. Vrši izradu planova nabave, prodaje i prijevoza, te njihov nadzor, vrši pripremu natječajne dokumentacije, vrši izradu narudžbenica, održava kontinuirani kontakt s dobavljačima i kupcima, održava vezu s poslovnim partnerima i gospodarskim subjektima, prati kretanje cijena ulaznih sirovina i materijala i predlaže korekcije cijena proizvoda i usluga u skladu s tržišnim cijenama (cijene koštanja, veleprodajne i maloprodajne cijene), provodi politiku nabave i nastoji postići najpovoljniju cijenu, analizira tržište i pronalazi nove dobavljače i kupce.