RJ ČISTOĆA

Radna jedinica Čistoća dio je Sektora za komunalne djelatnosti i Zoološki vrt. Ova organizacijska jedinica pruža javnu uslugu redovnog i interventnog sakupljanja i odvoza komunalnog otpada i razvrstanog otpada od kućanstava i korisnika koji nisu kućanstva, vodi sve evidencije te sudjeluje u programu održivog gospodarenja i zbrinjavanja otpada na području grada Osijeka, gospodari sa selektivno prikupljenim otpadom na reciklažnim dvorištima, kompostanom te reciklažnim dvorištem za građevni otpad.

Usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada obavljala se za 53.402 kućanstava, te 2.142 korisnika koji nisu kućanstva. Osim Grada Osijeka, usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada obavljala se i u sljedećim Općinama:

Općini Antunovac i Ivanovac,

Općini Čepin – naselja Čepin, Livana i Čepin Ovčara, Čepinski Martinci, Čokadinci, Beketinci,

Općini Ernestinovo – naselja Ernestinovo, Laslovo i Divoš,

Općini Vuka – naselja Vuka, Hrastovac i Lipovac Hrastinski

 

Primarna selekcija otpada u gradu Osijeku organizirana na sljedeći način:

  • sistemom prikupljanja „od vrata do vrata“,
  • putem stacionarnih reciklažnih dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, reciklažnog dvorišta za građevinski otpada i odvojenim sakupljanjem i obradom biorazgradivog otpada na kompostani.

Prikupljanje i odvoz glomaznog otpada obavlja se po pozivu građana na besplatni telefon 0800 200 025 (korisnik ima pravo na jedan poziv tijekom kalendarske godine). Količina odloženog glomaznog otpada je ograničena na 2 mᶾ po odvozu.

 

RJ ZELENILO

Osnovna je zadaća radne jedinice ”Zelenilo” održavanje i njega parkova i osječkih javnih zelenih površina, hortikulturnih nasada, dječjih igrališta, urbane opreme i fontana. Više od 300.000 m² parkovnih travnjaka, 8.800 m² nasada ukrasnoga grmlja i trajnica, 2.000 m² cvjetnjaka, 5.000 m živih ograda i preko 220 ha gradskih i prigradskih travnatih površina, pokosa i livada obuhvaćeno je redovnim održavanjem i njegom tijekom cijele godine.

Osječki parkovi, hortikulturni objekti i gradski cvjetnjaci mnogim su gradovima u Hrvatskoj postali primjer uređenosti, a da Osijek s RJ ”Zelenilo” ostaje pionir u krajobraznom promišljanju i održivom prostornom uređenju potvrđuju površine kakvima se mogu podičiti i gradovi zapadne Europe: Sakuntalin park, Rondel velikana, Šetalište J. Petovića na Sjenjaku i retfalački Trg hrvatskih branitelja.

Osijek je prepoznatljiv po svojim parkovima, kilometrima dugim promenadama uz obalu Drave te gradskim alejama i drvoredima, a na Radnoj je jedinici ”Zelenilo” da svojim djelovanjem unaprjeđuje zelenu ostavštinu bivših generacija te stručnim vodstvom stvori novi zeleni i održivi zalog za budućnost.

 

RJ PROMETNICE

Radna jedinica Prometnice radove izvršava u skladu s ugovorom o redovnom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta, javnih parkirališta i javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima na području grada Osijeka i ugovorom o izvođenju radova na održavanju nerazvrstanih cesta, nogostupa, parkirališta i otvorenih oborinskih
kanala prema programima prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti na području grada Osijeka koje zaključuje s investitorom Gradom Osijekom.
RJ Prometnice su odgovorne za stručno, kvalitetno i pravodobno izvođenje radova, u skladu sa zakonima, normama, standardima i pravilima struke za pojedinu vrstu radova.
Prometnice osiguravaju stalnu kontrolu stanja nerazvrstanih cesta organiziranom ophodarskom službom. Ophodarska služba provodi se sukladno odredbama Pravilnika o ophodnji javnih cesta.
Također, za vrijeme neradnih dana osiguravamo interventnu grupu radnika sa potrebnom opremom i materijalima za izvođenje hitnih radova neophodnih za sigurno odvijanje prometa vozila i pješaka (saniranje udarnih rupa i sanacije kolnika poslije prometnih nezgoda).
Radove održavanja vertikalne prometne signalizacije i opreme na nerazvrstanim cestama također je u nadležnosti Prometnica. Vertikalna odnosno okomita signalizacija sastoji se od prometnih znakova, putokaznih ploča, promjenjive (dinamičke) signalizacije i turističke signalizacije. Radovi se izvode sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.
Sukladno Izvedbenom programu zimske službe na održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Osijeka u zimskom razdoblju (15.11. tekuće godine do 15.04. sljedeće godine) obavljamo radove zimskog čišćenja i posipavanja solju nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina na području grada Osijeka na 180 kilometara. Pod obavljanjem poslova zimskog održavanja podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima.

 

RJ ZOOLOŠKI VRT

Osječki ZOO-vrt smješten je na lijevoj obali rijeke Drave, odvojen od grada i buke, pun zelenila i svježeg zraka, što ga čini pravim mjestom za miran život životinja, te odmor i opuštanje čovjeka. ZOO-vrt u Gradu Osijeku osnovan je davne 1955. godine i od tada se odlikuje veličinom svog prostora, kao i brojem svojih životinja. Površinom je najveći zoološki vrt u Republici Hrvatskoj, prostire se na čak 11 hektara. Niti jedan ZOO-vrt u Hrvatskoj ne može se pohvaliti veličinom vanjskih nastambi u kojima borave životinje.

Nastojimo našim stanovnicima omogućiti što više prirodnog okoliša, od travnatih prostranstava, visoke trave za odmor i skrivanje mladunčadi, pravljenja gnijezda, do šumaraka u čijoj se hladovini životinje mogu sakriti od sunca u ljetnim mjesecima. Zoološki vrt nastoji se urediti tako da svaka životinja, u malom, oko sebe ima prostor sličan onome u kojem je navikla živjeti u slobodnoj prirodi. Stoga se sve više pažnje posvećuje rekonstrukciji, uređenju i izgradnji životinjskih nastambi, odnosno uređenju sredine u kojoj ima biljaka, drveća, sustanara te se time nastoji omogućiti životinjama da se prirodno ponašaju.

Prema inventurnom popisu životinja zaključno s 31.12.2022. situacija je sljedeća:

Razred/Class: Mammalia/Sisavci – 34 vrste/Species =  ukupno 243 jedinke

Aves/ptice: – 17 vrsta = 96 jedinki

Reptilia/gmazovi – 13 vrsta ( 68 jedinki)

       Pisces/Ribe – 34 vrste, 686 jedinki

Zoološki vrt otvoren je svih 365 dana u godini.

Do ZOO-a možete doći pješice, biciklom, automobilom ili kompom koja prevozi putnike svakih 20 minuta s jedne obale rijeke Drave na drugu već više od 100 godina.