Radna jedinica Prometnice radove izvršava u skladu s ugovorom o redovnom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta, javnih parkirališta i javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima na području grada Osijeka i ugovorom o izvođenju radova na održavanju nerazvrstanih cesta, nogostupa, parkirališta i otvorenih oborinskih
kanala prema programima prioriteta mjesnih odbora i gradskih četvrti na području grada Osijeka koje zaključuje s investitorom Gradom Osijekom.

RJ Prometnice su odgovorne za stručno, kvalitetno i pravodobno izvođenje radova, u skladu sa zakonima, normama, standardima i pravilima struke za pojedinu vrstu radova.
Prometnice osiguravaju stalnu kontrolu stanja nerazvrstanih cesta organiziranom ophodarskom službom. Ophodarska služba provodi se sukladno odredbama Pravilnika o ophodnji javnih cesta.
Također, za vrijeme neradnih dana osiguravamo interventnu grupu radnika sa potrebnom opremom i materijalima za izvođenje hitnih radova neophodnih za sigurno odvijanje prometa vozila i pješaka (saniranje udarnih rupa i sanacije kolnika poslije prometnih nezgoda).

Radove održavanja vertikalne prometne signalizacije i opreme na nerazvrstanim cestama također je u nadležnosti Prometnica. Vertikalna odnosno okomita signalizacija sastoji se od prometnih znakova, putokaznih ploča, promjenjive (dinamičke) signalizacije i turističke signalizacije. Radovi se izvode sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.

Sukladno Izvedbenom programu zimske službe na održavanju nerazvrstanih cesta na području grada Osijeka u zimskom razdoblju (15.11. tekuće godine do 15.04. sljedeće godine) obavljamo radove zimskog čišćenja i posipavanja solju nerazvrstanih cesta i ostalih javnih površina na području grada Osijeka na 180 kilometara. Pod obavljanjem poslova zimskog održavanja podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa u zimskim uvjetima.

radna-jedinica-graditeljstvo-unikom