Radna jedinica Čistoća dio je Sektora za komunalne djelatnosti i Zoološki vrt. Ova organizacijska jedinica pruža javnu uslugu redovnog i interventnog sakupljanja i odvoza komunalnog otpada i razvrstanog otpada od kućanstava i korisnika koji nisu kućanstva, vodi sve evidencije te sudjeluje u programu održivog gospodarenja i zbrinjavanja otpada na području grada Osijeka, gospodari sa selektivno prikupljenim otpadom na reciklažnim dvorištima, kompostanom te reciklažnim dvorištem za građevni otpad.

Usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada obavljala se za 53.402 kućanstava, te 2.142 korisnika koji nisu kućanstva. Osim Grada Osijeka, usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada obavljala se i u sljedećim Općinama:

Općini Antunovac i Ivanovac,

Općini Čepin – naselja Čepin, Livana i Čepin Ovčara, Čepinski Martinci, Čokadinci, Beketinci,

Općini Ernestinovo – naselja Ernestinovo, Laslovo i Divoš,

Općini Vuka – naselja Vuka, Hrastovac i Lipovac Hrastinski

 

Primarna selekcija otpada u gradu Osijeku organizirana na sljedeći način:

  • sistemom prikupljanja „od vrata do vrata“,
  • putem stacionarnih reciklažnih dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, reciklažnog dvorišta za građevinski otpada i odvojenim sakupljanjem i obradom biorazgradivog otpada na kompostani.

Prikupljanje i odvoz glomaznog otpada obavlja se po pozivu građana na besplatni telefon 0800 200 025 (korisnik ima pravo na jedan poziv tijekom kalendarske godine). Količina odloženog glomaznog otpada je ograničena na 2 mᶾ po odvozu.