Unikom d.o.o. 12. lipnja, 2017. u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije,  organizirao je uvodnu konferenciju projekta 2REGIONS2SUSTAIN financiranog iz programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska- Hrvatska 2014-2020. Partneri na projektu su RRA SiB sa hrvatske strane, te Biokom ltd i Razvojna agencija grada Pečuha sa mađarske strane, a projekt je usmjeren na jačanje kapaciteta prekograničnih subjekata koji se bave gospodarenjem otpadom s posebnim naglaskom na zbrinjavanje biootpada.