Razvoju sustava doprinijelo je to što je gradska komunalna tvrtka Unikom do sada realizirala pet EU projekta kojima je nabavljena oprema za sakupljanje i obradu otpada.

Osijek je prvi od velikih gradova u Hrvatskoj s postotkom odvojenog prikupljanja otpada višim od 50 posto. Dok, nažalost, čak 60 posto gradova i općina nema organizirano sakupljanje i obradu biootpada, u Osijeku je postotak odvojenog skupljanja otpada u prošloj, 2021. godini, iznosio odličnih 51, 9 posto. To je 20 posto više od Zagreba, 38 posto više od Rijeke, te 35,2 posto više od Splita.

Osijek je jedan od rijetkih gradova u RH s izgrađenom kompostanom, a uspostavljenim sustavom prikupljanja u 2021. sakupljeno je čak 8450 tona biootpada.

Zgradama u kolektivnom stanovanju u gradu Osijeku dodijeljen je Ekološki certifikat što omogućuje svakoj zgradi odvojeno sakupljanje šest frakcija otpada koji se odvozi jednom tjedno specijaliziranim dvokomornim vozilima koja istovremeno odvojeno sakupljaju dvije frakcije otpada.

Odvojeno sakupljanje šest frakcija otpada (papir, plastika, staklo, metal, biootpad i miješani komunalni otpad) sustavom od vrata do vrata predstavlja najviši standard u odvojenom sakupljanju otpada. U zgradama sa 100 i više stanova proveden je projekt ‘‘Reciklirajte u papučama‘‘, u kojem je stanarima na svakom katu zgrade omogućeno odlaganje papira i plastike, a u zajedničkim prostorijama za odlaganje otpada uspostavljeno je mini reciklažno dvorište gdje mogu odložiti metal, staklo, tekstil, baterije, lijekove i biootpad.

Unikom je jedna od rijetkih komunalnih tvrtki koja je do sada realizirala pet EU projekta kojima je nabavljena oprema za sakupljanje i obradu otpada, što je značajno doprinijelo razvoju sustava gospodarenja otpadom u gradu Osijeku.

Nabavljeni su spremnici za odvojeno prikupljanje biootpada i plastike, strojevi za obradu biootpada (prevrtač, sito, utovarni stroj), drobilica za građevinski i glomazni otad. U suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljena su vozila za odvojeno sakupljanje otpada: dvije dvokomorne preše za baliranje otpada, 25.000 spremnika za papir i 31.000 spremnika za plastiku i biootpad.

Veliku ulogu u ostvarenju ovih značajnih rezultata ima izgradnja građevina za gospodarenje otpadom: kompostane, reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, četiri reciklažna dvorišta, a pripremljena je i dokumentacija za izgradnju građevine za obradu glomaznog otpada.

Modernom tehnologijom obrade biootpada na kompostani zaokružen je cijeli ciklus kružnog gospodarenja otpadom – od biootpada do prvoklasnog prirodnog organsko gnojiva, odnosno komposta.

Na reciklažnom se dvorištu za građevni otpad od sakupljenog građevinskog otpada obradom stvara proizvod za tržište: nasipni materijal koji se upotrebljava u građevinarstvu.

Kontinuirano se radi na modernizaciji voznog parka, nabavljena su specijalna vozila koja su opremljena sustavom za identifikaciju podizanja i kontrole spremnika što omogućuje naplatu odvoza komunalnog otpada po volumenu i broju pražnjenja spremnika.

Navedena ulaganja u sustav gospodarenja otpadom u gradu Osijeku rezultirala su dostizanjem zadanih ciljeva iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske od 50 posto. Dostizanju postignutih ciljeva značajno je doprinijela i dugogodišnja sustavna edukacija svih društvenih skupina, kao i izgradnja ekološko-edukacijskog centra u sklopu reciklažnog dvorišta.

Pored materijalnih resursa veliku važnost u poslovanju ima i kontinuirano ulaganje u obrazovanje radnika, te zapošljavanje i rad visokoobrazovanog kadra na poslovima planiranja i uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Potrebno je naglasiti i kako zbog ostvarenih rezultata u 2021. godini Grad Osijek neće platiti poticajnu naknadu već će se predviđena proračunska sredstva moći uložiti u daljnje unapređenje gospodarenje otpada u gradu Osijeku. Za postizanje još boljih rezultata planira se daljnji rad na razvoju sustava gospodarenja otpadom kroz izgradnju sortirnice, objekta za obradu glomaznog otpada, centra ponovne oporabe i edukacijskog centra.

Preuzeto sa: Jutarnji.hr