Glomazni otpad prikuplja se jednom godišnje na lokaciji korisnika usluge pozivom na besplatni info telefon 0800 200 025 pri čemu se ova usluga ne naplaćuje. Korisnik javne usluge glomazni otpad odlaže ispred vlastitog stambenog objekta. Količina odloženog glomaznog otpada ograničena je na 2m³. Zabranjeno je odlaganje glomaznog otpada u spremnik za odlaganje miješanog komunalnog otpada.

Glomazni otpad je svaki predmet koji je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljanti u sklopu usluge prikupljanja miješanog kounalnog otpada.

Više o glomaznom otpadu saznajte ovdje:

IZVADAK IZ NAPUTKA O GLOMAZNOM OTPADU