Na temelju članka 35. Društvenog ugovora i Odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Unikom d.o.o. od 29. siječnja 2019. godine te suglasnosti svih suvlasnika od 25. siječnja 2019. godine, direktor Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Ružina 11/a, Osijek, objavljuje  JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine.

1. Predmet javnog natječaja je prodaja nekretnine u suvlasništvu Unikom d.o.o., suvlasnički dio 709/1000, Rastije Dragana iz Sopja, Josipa Kozarca 5, suvlasnički dio 97/1000, Rastije Mirjane iz Sopja, Vladimira Nazora 68, suvlasnički dio 97/1000 i Antunović Mande iz Osijeka, Naselje Viševica 9, suvlasnički dio 97/1000, u Osijeku na katastarskoj čestici br. 645/14 upisane u z.k.ul. br. 193, k.o. Osijek, Fruškogorska 12, označene kao kuća i dvorište, ukupne površine 863 m2, koja se u naravi sastoji od zakonito izgrađene stare prizemne kuće sa dvorišnim aneksom i pripadajućim zemljištem te nezakonito izgrađene dvorišne drvarnice i pomoćne zgrade, sve za rušenje.

NATJEČAJ POGLEDAJTE klikom na LINK