Jučerašnja nagrada koju je Grad Osijek osvojio te postao pobjednikom izbora za Eco city 2021., kao grad s najboljim rješenjima u politikama zaštite okoliša, čiste energije i zbrinjavanja otpada, privukla je u Unikom novinarsku ekipu RTL -a.

Direktor Unikoma, Mario Turalija, rekao je kako Grad Osijek na godišnjoj razini generira oko 30 000 tona komunalnog otpada, a od toga je oko 14 000 tona iskoristivog otpada za reciklažu.
Čak 12 000 tona su samo tri vrste robe – biootpad, papir i plastika.

Odvojeno prikupljanje otpada značajno doprinosi tome da Osijek već ove godine dostigne zadani cilj od 50% odvojeno prikupljenog iskoristivog otpada i postane prvi među velikim gradovima koji je ostvario zadani cilj.

Velika većina naših sugrađana revno odvaja otpad u svojim kućanstvima, te redovito posjećuju reciklažna dvorišta, u kojima mogu bez naknade te na siguran i neškodljiv način predati čak 48 vrsta otpada.

U godinu dana bilježimo čak 100 000 posjeta na reciklažnim dvorištima!

Odvojeno se sakuplja 6 frakcija otpada (papir, plastika, staklo, metal, biootpad i miješani komunalnki otpad) sustavom od vrata do vrata što predstavlja najviši europski standard u odvojenom sakupljanju otpada.

Pored toga, svi korisnici odvoza otpada imaju pravo i na jedan besplatan godišnji odvoz glomaznog otpada pred kućnim pragom. Zato nema potrebe za ostavljanjem otpada na divljim deponijama.
Grad Osijek je jedan od velikih gradova koji nema problema s divljim deponijama.

Dostizanju postignutih ciljeva značajno je doprinijela i dugogodišnja sustavna edukacija svih dobnih skupina.

Važno je reći kako je Unikom povukao velika financijska sredstva iz EU za nabavku novih strojeva koje mu trebaju u svakodnevnom radu, kao što su kamioni, drobilica, utovarivač, sito, prevrtač ali i izgradnju oporavilišta u ZOO vrtu.