Poslovni objekt i zemljište uz hotel dani su u zakup temeljem rezultata javnog natječaja objavljenog 08. ožujka 2019. godine u Glasu Slavonije, na koji se javio jedan ponuditelj i to dosadašnji zakupnik koji je ponudio početnu cijenu mjesečne zakupnine od 25.000,00 kn bez PDV-a. Zakupnik udovoljava svim uvjetima javnog natječaja, a ugovor o zakupu sklopljen je 23. travnja 2019. godine na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina.