Podjelom prvih posuda za biootpad stanovnicima u najvećem osječkom naselju kolektivnog stanovanja – Sjenjaku obilježili smo početak uspostave sustava odvojenog prikupljanja i obrade biološkog otpada u gradu Osijeku kao prvog grada u istočnom dijelu Hrvatske koji je uspostavio kompletan sustav prikupljanja biootpada. Posude za biootpad nabavljene su u sklopu projekta REGION2SUSTAIN iz IPA prekogranične suradnje HR-HU 2007.-2013. koji provode Unikom i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje,te Općina Beremend u Mađarskoj.

Uz prigodni domjenak građani su informirani o pravilnom prikupljanju i odvajanju iskoristivog biootpada, a svaki stan na Sjenjaku dobio je na korištenje i novu posudu za prikupljanje biootpada.