Sustavna edukacija svih društvenih skupina važan je segment u rješavanju probelam gospodarenja otpadom.

Komunalna tvrtka Unikom d.o.o. i Grad Osijek sukladno zakonskim obvezama kontinuirano provode razne izobrazno-informativne aktivnosti po pitanju gospodarenja otpadom, a koje su značajno doprinijele da grad Osijek, kao prvi od velikih gradova u Hrvatskoj, dostigne stopu od 51,9% odvojeno sakupljenog otpada.

Da bi se postigla visoka stopa informiranosti građana grada Osijeka, potrebno je provesti veliku i sustavnu kampanju. Stoga je Unikom izradio projekt edukacije koji obuhvaća niz aktivnosti koje će doprinijeti podizanju svijesti građana o mjerama sprječavanja nastanka otpada, odvojeng sakupljanja komunalnog otpada i njegove obrade i prijavio ga na Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojeng sakupljanja komunalnog otpada objavljen od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Projektom „Eco City LegOSi“ provest će se sustavna kampanja koja će na pravi način obuhvatiti sve ciljane skupine s posebnim naglaskom na najmlađe – djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta.
Na konferenciji za novinare na reciklažnom dvorištu Jug 2 kampanju je predstavio direktor Unikoma, Igor Pandžić sa suradnicima.

Kampanja će imati svoj univerzalni dizajn Eco City LegOSe likove koji predstavljaju određenu vrstu otpada (Zdena Metalac, Janko Organko, Teta Plastika, Teglica Verica, Mirko Papirko) koji će na jednostavan način prenijeti poruke kako odvajati otpad u kućanstvu.

U suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti provest će se dvadeset edukativnih radionica u svim osnovnim školama grada Osijeka kako bi se učenici nižih razreda osnovne škole uz Eco City LegOSe na zabavan i interaktivan način upoznali s važnošću odvojenog sakupljanja otpada na mjestu njegova nastanka, pravilnog postupanja s otpadom te o vrijednosti otpada kao sirovine i mogućnostima njegove daljnje obrade, a sve u svrhu smanjenja otpada na odlagalištu.

Kako bi potaknuli građane na korištenje reciklažnih dvorišta u sklopu edukativne kampanje organizirat će se i nagradna igra u sklopu koje će se na reciklažnim dvorištima dijeliti informativni letci, a korisnici će moći sakupljati naljepnice i lijepiti u letak. Za pet sakupljenih naljepnica na poklon korisnici dobivaju jednog Eco City LegOSa.

Kampanja i njezine glavne poruke bit će ogašene putem plakata ali i oslikavanjem javnog prijevoza-tamvaja kako bi se povećala vidljivost samog projekta, TV spotovi i radijski jingleovi bit će emitirane u svrhu dopiranja poruka projekta do što većeg broja građana.

U sklopu projekta, izradit će se i interaktivni portal i aplikacija MOJ UNIKOM kako bi se uspostavila što bolja komunikacija s građanima.

Kampanja započinje 14. studenoga 2022. nagradno-edukativnom igrom na reciklažnim dvorištima u gradu Osijeku i najavom kampanje kroz TV spotove i radijske jingleove.
Druga faza kampanje bit će tijekom ožujka i travnja 2023. kada su planirane radionice u osnovnim školama.

Vrijednost ovoga projekta je 466.637,40 kn, a Fond će sufinancirati 40% u iznosu od 186.654,96 kn.