Nabavkom odgovarajućih specijalnih vozila za pražnjenje posuda s biootpadom iz kolektivnog stanovanja, izgradnjom vlastite kompostane i nabavkom strojeva za obradu biootpada ciklus gospodarenja biootpadom u cijelosti se zaokružio.

Na kompostani se obavlja biološka obrada biorazgradivog otpada razgradnjom organskog materijala uz djelovanje mikroorganizama pri čemu nastaju ugljični-dioksid, voda, toplina te, kao krajnji produkt, kompost. Obrada navedenog otpada je aerobna u tzv. „windrow“ hrpama. 🧅🍅🍉

Proces biološke obrade sastoji se od miješanja „zelenog“ otpada (pokošena trava, svježe lišće) sa „smeđim“ otpadom (strukturni materijal – suho lišće, granje) te usitnjavanja, kako bi se postigao optimalan odnos ugljika i dušika. Nakon obavljene pripreme, masa se odvozi u zonu za biološku obradu gdje se slaže u hrpe trapezoidnog oblika visine 1,5 m i širine 3 m. Duljina hrpa je u cjelinama po 30-tak metara. 🚜

Ukupna površina naše kompostane je 22.782m². 🗺

Proizvedeni kompost analizira se u suradnji sa Agrobiotehničkim fakultetom u Osijeku, a u 2022. godini sakupljeno je 9170,60 t biootpada i proizvedeno 5613,65 t komposta prve klase.

Kompost prodajemo u tri varijante:
☑️ RINFUZA – 0,03 €/kg
☑️ VREĆA 15 KG – 1,26 €
☑️ MJEŠAVINA KOMPOSTA ZA NASIPAVANJE – 0,02 €/kg