U srijedu 9.03.2016. god.pomoćnik direktora za Čistoću Stevo Anetić održao je tiskovnu konferenciju na kojoj je najavio početak uspostave sustava odvojenog prikupljanja i obrade biološkog otpada u gradu Osijeku.

Nakon razvrstavanja iskoristivog otpada – ambalažne plastike, stakla, karton i papira, logičan nastavaka je –  selekcija i prikupljanje biorazgradivog otpada koji u sastavu miješanog komunalnog otpada zauzima gotovo 40%.
Projekt je razrađen u dva smjera jedan prema korisnicima u individualnom stanovanju, a drugi prema korisnicima u kolektivnom stanovanju.

INDIVIDUALNO STANOVANJE
Zbrinjavanje biootpada u individualnom stanovanju predviđeno je na dva načina: vlastito kompostiranje putem kompostera i putem usluga koje nudi Unikom. Prvih 500 zainteresiranih korisnika koji se prijave dobiti će besplatno na korištenje kompostere za vlastite potrebe. U ponudi je i najam stroja-sjeckalice za granje, pa tako usitnjeni materijal mogu koristiti za kompostiranje.
Korisnici u individualno stanovanju koji nemaju kompostere mogu na blagajni Unikoma podići PVC vrećice za vrtni otpad i to 10kom /god (5 kom u proljeće i 5kom u jesen). Unikom će vrtni otpad odvoziti isključivo u tipskim vrećicama za vrtni otpad s logom Unikoma. Ukoliko korisnik ima veću količinu biootpada Unikom u ponudi ima i najam kontejnera za biootpad po vrlo pristupačnim cijenama.


KOLEKTIVNO STANOVANJE
U sklopu projekta REGION2SUSTAIN započinjemo sa provedbom pilot projekta prikupljanja biootpada u kolektivnom stanovanju. Ovaj projekt je prije svega namijenjen stanarima u zgradama, dakle onima koji za razliku od stanara koji žive u kućama, nemaju prostorne mogućnosti za postavljanje kompostera. Za tu svrhu će u naseljima Sjenjak, Ljudevita Posavskog i Vijenca Petrove gore biti podijeljeno 3.450 posuda volumena 16 litara. Te male kućne kante praznit će se u velike smeđe kante koje će biti u prizemljima zgrada, koje će se pak  Unikom redovito odvoziti.
Za naglasiti je da ovaj projekt ne bi bio moguće ostvariti bez izgradnje kompostane koja je započela u 2015. god., a u proljeće 2016. god. očekujemo formiranje prvih komposnih hrpa.
I ovaj projekt Unikom razvija sredstvima europskih fondova i uz partnere. Uz osječku Regionalnu razvojnu agenciju Slavonije i Baranje, inozemni partner je mađarska općina Beremend. Osijek je prvi grad u istočnom dijelu Hrvatske koji je ušao u ovakav projekt prikupljanja kućnog biotpada. Razumljivo je kako je u tom dijelu nužna i dodatna edukacija. Kroz podjelu kompostera po kućanstvima, građani će se educirati o kompostiranju kroz radionice po gradskim četvrtima, a projektni partneri će izraditi i distribuirati edukativni priručnik o kompostiranju.


Zaključno, što se tiče Unikoma ovo je nastavak borbe za smanjivanje količina prikupljenog miješnog komunalnog otpada. A ona daje vidljive rezultate – od 2008. godine do kraja 2014. ta se količina smanjila za 30 posto. S prvotnih 36.000  na 24.600 tona. Trenutno se u Osijeku kroz primarnu selekciju izdvaja oko 20% iskoristivog otpada, izdvajanjem biootpada vrlo brzo uspjet ćemo dostići i zadani cilj RH i grada Osijeka, a to je izdvajanje gotovo  50% iskoristivog otpada iz sastava miješanog komunalnog otpada što će znatno smanjiti količinu otpada koja svakodnevno završava na odlagalištu.

Cilj je smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada koji se svakodnevno odlaže na odlagališe, a to je jedino moguće odvajanjem iskoristivog otpad na mjestu njegova nastanka i prikupljanje po principu ”od vrata do vrata”. Gosp. Anetić predstavio je i nove usluge Unikoma, a to su najam sjeckalice za usitnjavanje biootpada po cijeni od 40kn/h, te najam kontejnera od 500l za vrtni otpad po cijeni od 40kn/odvoz.
Sam sustav prikupljanja i zbrinjavanja biootpada u gradu Osijeku detaljno je razrađen kako za individualne korisnike tako i za korisnike u kolektivnom stanovanju, te za poslovne korisnike. 

 

20160309_101824 20160309_101401 20160309_073827