U srijedu 17. veljače 2016. god. u Općini Beremend, u Mađarskoj, održana je tiskovna konferencija povodom početka provedbe projekta „Stvaranje preduvjeta za održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području – REGION2SUSTAIN“ iz IPA programa prekogranične suradnje Mađarska i Hrvatska 2007.-2013.
Unikom d.o.o. i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje predstavili su najznačajnije aktivnosti koje će se provoditi u gradu Osijeku u sklopu ovoga projekta, a to je nabavka 500 kompostera za korisnike u individualnom stanovanju, 3650 posuda za prikupljanje biootpada za korisnike u kolektivnom stanovanju, te organizacija edukativnih radionica na temu kompostiranja. Općina Beremend izradit će studiju upravljanja otpadom, te za potrebe svojih korisnika nabaviti 1500 kompostera i 50 posuda za prikupljanje biootpada kao i vozilo za prikupljanje biootpada. Ovaj projekt doprinjet će smanjenju količine miješanog komunalnog otpada kroz izdvajanje biootpada, te poslužiti kao primjer dobre prakse za razvoj sustava odvojenog prikupljanja biootpada u cijelom gradu Osijeku.