Ove godine Dan planeta Zemlje obilježava se pod sloganom “Obnovimo našu zemlju” što je tema koja se izvrsno slaže s misijom i zadaćama koje obavlja Unikom d.o.o. Svjesni smo činjenice kako je problem gospodarenja otpadom i smanjenje zagađenja civilizacijsko pitanje 21. stoljeća koje aktivno prati i zakonska regulativa RH. U skladu s njom, grad Osijek jedan je od rijetkih gradova u Hrvatskoj čiji je stupanj razvijenosti usluge prikupljanja otpada na vrlo visokoj razini zahvaljujući implementaciji sustava odvojenog prikupljanja otpada pred kućnim pragom korisnika i dobro prihvaćenim konceptom reciklažnih dvorišta. Iz priloženog grafikona vidljivo je da je u posljednjih 7 godina značajno smanjena količina miješanog komunalnog otpada uz kontinuirano povećanje prikupljenih reciklabilnih vrsta otpada. Navedeno je u skladu s nacionalnim ciljem postizanja minimalno 50% odvojeno prikupljenog otpada. Odvojeno prikupljeni otpad još prošle godine u ukupnom zbroju svog prikupljenog otpada činio je 36%, a prema projekcijama za tekuću godinu očekujemo dostizanje ukupno 48% odvojeno prikupljenog otpada, posebice nakon isporuke spremnika za plastični otpad i biootpad čime će se zamijeniti dosadašnji koncept vreća za navedene vrste otpada. I ovim putem se zahvaljujemo sugrađanima bez čije pomoći i suradnje ne bi bilo ovako kvalitetnih rezultata koje grad Osijek podižu u sam vrh većih jedinica lokalne samouprave prema odvojeno prikupljenoj količini otpada.

Prigodno, uz obilježavanje Dana planeta Zemlje, svim korisnicima reciklažnih dvorišta koji su ga posjetili tijekom ovoga dana, podijelili smo poklon-pakete kao još jedan znak zahvale za doprinos koji i sami pružaju u procesu odvojenog prikupljanja otpada čime aktivno sudjeluju u stvaranju boljeg i zelenijeg društva.