Od utorka, 14. travnja 2020. godine do daljnjega, u reciklažnom dvorištu za građevinski otpad Sarvaš neće se preuzimati i zbrinjavati sljedeće vrste otpada:

17 02 02 staklo

17 02 03 plastika

17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*