Na temelju članka 35. Društvenog ugovora i Odluke o davanju prethodne suglasnosti Nadzornog odbora Unikom d.o.o. od 20. ožujka 2018. godine te suglasnosti svih suvlasnika od 26. ožujka 2018. godine, Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Ružina 11/a, Osijek, objavljuje J A V N I   N A T J E Č A J za prodaju nekretnine.

Natječaj preuzmite OVDJE