Kompostiranje i recikliranje važni  su postupci u gospodarenju otpadom, koje obuhvaća mjere prevencije nastanka i smanjivanja količine otpada, stoga je Unikom 2010. godine započeo s primjenom novog sustava sakupljanja komunalnog otpada, i to odvajanjem otpada na mjestu njegovog nastanka, odnosno primarnom selekcijom otpada.

Rezultati analize količina i sastava komunalnog otpada u Gradu Osijeku pokazuju da je udio biootpada u sastavu miješanog komunalnog otpada gotovo 40 %. Osim građana, znatne količine biootpada prikupi i RJ Zelenilo, koja održava 200 ha zelenih površina u Gradu Osijeku. Godišnja količina prikupljenog sirovog vegetacijskog otpada iznosi 4800t biootpada.

Biootpad je vrijedna sirovina za proizvodnju kvalitetnog komposta, te je stoga razvoj sustava primarne selekcije otpada u Gradu Osijeku u značajnoj mjeri usmjeren na odvajanje biootpada i njegovo upućivanje na obradu u kompostanu. S obzirom na visoki udio biootpada u sastavu miješanog komunalnog otpada, takvom obradom mogu se značajno smanjiti količine ostatnog otpada koje se odlažu na odlagalište Lončarica Velika.

S obzirom na prethodno navedeni visoki udio biootpada u ukupnim količinama komunalnog otpada Grad Osijeka, te važnost zbrinjavanja biootpada na održiv način, komunalna tvrtka Unikom je nabavila odgovarajuće specijalne strojeve za obradu biootpada-prevrtač i sito koji će značajno podiči kapacitete rada kompostane i time ubrzati proces kompostiranja. Upotrebom ovih strojeva skračuje se cijeli ciklus obrade biootpada. Prevrtanjem komposne hrpe prevrtačem ubrzava se proces razgradnje biootpada unutar komposne hrpe, a prosijavanjem zrelog komposta sitom dobiva se kompost visoke kvalitete čime se ciklus gospodarenja biootpadom u cijelosti zaokružuje. Zbrinjavanjem biootpada iz kućanstava i sa javnih zelenih površina, u konačnici se ostvaruje i prethodno naznačeno smanjenje količina komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište Lončarica Velika.

Značajnu ulogu u cijelom procesu gospodarenja biootpadom imaju i građani koji odvojeno sakupljaju biootpad iz svojih kuhinja i vrtova, odlažu u smeđe spreminke ili PVC vrećice za vrtni otpad. Sakupljeni biootpad se odvozi na kompostanu i postaje važna sirovina za dobivanje visokokvalitetnog komposta.

Stoga je Unikom odlučio nagraditi svoje korisnike kojima prilikom plačanja računa na blagajni Unikoma besplatno daruje vreću komposta I klase.