Misija

Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo u pretežitom vlasništvu Grada Osijeka ima onovnu zadaću brinuti se o čistoći, urednosti i ljepoti gradskih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina. UNIKOM tu svoju prioritetnu zadaću obavlja pružanjem kvalitetne usluge građanima Grada Osijeka ponaosob, kao i Gradu kao uređenoj urbanoj cjelini.

UNIKOM će nastojati u cilju ostvarenja što kvalitetnijeg življenja biti trajno u službi svih svojih korisnika, svih građana Grada Osijeka i njihovih gostiju.

Vizija

U skladu sa europskim standardima i pružati usluge održavanja čistoće, održavanja zelenih površina na siguran, pouzdan, ekonomičan i nadasve ekološki prihvatljiv način.

Poslovna usmjerenost UNIKOM-a je korištenje moderne tehnologije u poslovima postupanja s otpadom, poslovima održavanja zelenh površina i drugih javnih površina u Gradu Osijeku, poslovima primarne reciklaže, čime se znatno olakšava posao zaposlenima, a istodobno povećava kvaliteta usluge.

Dugoročna poslovna orijentacija UNIKOM-a je uspostava poslovne organizacije s ciljem kako biti što bolji, a koja će istovremeno omogućavati pružanje kvalitetnih komunalnih usluga svakom našem korisniku.