Pravo na pristup informaciji i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija Unikom-u d.o.o. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem može se podnijeti

 

  • na adresu: Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Ružina 11/a, 31000 Osijek,
  • na broj faxa: 031/ 372 683 ili
  • donijeti osobno na urudžbeni zapisnik Unikom d.o.o. radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.
  • elektroničkom poštom na adresu: unikom@unikom.hr

 

Službenik za informiranje: Zvonimir Sokol, dipl. iur.
e-pošta:
zvonimir.sokol@unikom.hr

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.
Unikom d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, broj 13/14).