Na temelju članka 35. Društvenog ugovora, te članka 55. i 60. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( NN br. 26/15), direktor Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo ( nastavno: Društvo), dana 02. svibnja 2016.g., donio je sljedeći

 

PRAVILNIK O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA

(nastavno: Pravilnik)

 

 I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim pravilnikom uređuju se definicije, načela, kriteriji i postupak dodjele materijalnih sredstava, odnosno sponzorstva i donacija u Društvu.

 

Članak 2.

 

U smislu ovog Pravilnika:

 

Sponzorstvo je financiranje, promoviranje i podupiranje drugih trgovačkih društava, neprofitnih organizacija, udruga, djelatnosti, projekata, aktivnosti ili osoba od društveno pozitivnog značaja u zamjenu za oglašavanje ili promoviranje Društva, u skladu s ugovorom o sponzorstvu, a na način da takve aktivnosti doprinose ugledu i prepoznatljivosti, te poslovnim interesima Društva.

 

Doniranje je darovanje financijskih i/ili drugih materijalnih sredstava organizacijama, aktivnostima, djelatnostima ili pojedincima koji se bave pozitivnim radom, od općeg značaja ili kao darovanje u humanitarne svrhe u skladu s ugovorom o donaciji, na način da se tim činom promiče etičnost i društvena odgovornost prema socijalnoj zajednici ili pojedincu i to bez ikakve naknade ili protučinidbe.

 

II. NAČELA I PROGRAMSKA PODRUČJA DODJELE MATERIJALNIH SREDSTAVA

 

Članak 3.

 

Postupak dodijele materijalnih sredstava radi ostvarenja namjene utvrđene člankom 1. ovoga Pravilnika temelji se na sljedećim načelima:

 

 • Izvrsnost – podnositelji zahtjeva moraju opravdati dodjelu sredstava svojim predloženim projektom, dosadašnjim radom i rezultatima, te prijedlogom provedbe i procjenom traženih sredstava.

 

 • Nepristranost i jednakost postupka – za sve podnositelje zahtjeva vrijedi jednak postupak, a zahtjevi će biti procijenjeni temeljem njihove vrijednosti i ustanovljenih kriterija, a po potrebi i neovisnom stručnom procjenom.

 

 • Izbjegavanje sukoba interesa – nepostojanje sukoba interesa očituje se u tome da pojedinac koji sudjeluju u odlučivanju o ispunjavanju propisanih uvjeta i ocjenjivanju kvalitete prijava, kao ni članovi njegove obitelji nemaju nikakav osobni interes ( materijalni ili nematerijalni), što se potvrđuje potpisivanjem Izjave o nepostojanju sukoba interesa.

 

 • Djelotvornost i brzina – postupak dodjele sredstava bit će proveden u primjerenom roku uz visoku kvalitetu vrednovanja.

 

 

Odredbe ovog Pravilnika primjenjivat će se za projekte i programe u sklopu sljedećih programskih područja odnosno projektnih aktivnosti:

 

 • zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite
 • kulture, športa i izvaninstitucionalnog obrazovanja
 • stvaralaštva mladih
 • zaštite okoliša
 • komunalnog stambenog
 • neprofitnog poduzetništva i socijalnog zapošljavanja
 • ljudskih i manjinskih prava, demokratizacije i razvitka civilnog društva.

 

 

 

   III. KRITERIJI DODJELE MATERIJALNIH SREDSTAVA

 

   Članak 4.

 

Prilikom procjene prijavljenih projekata i programa, a na temelju dostupnosti sredstava, primjenjivat će se sljedeći kriteriji:

 

 • kvaliteta i posebnost projekata/programa i njihov doprinos ostvarivanju ciljeva i razvoja Društva,
 • originalnost, stanja inovacije i napretka, te realistične i transparentne financijske procjene,
 • strateška važnost projekta/programa i njihova sposobnost da unaprijede područje programa,
 • vrijednost ostalih prijavljenih projekata i programa.

 

 

Društvo neće sponzorirati ili donirati:

 

 • političke stranke, nezavisne zastupnike, liste skupine građana ili udruge građana koji se organiziraju u cilju ostvarenja političkih ciljeva i državne organizacije,
 • organizacije ili pojedince koji promiču bilo kakav oblik diskriminacije zabranjen Ustavom i zakonima Republike Hrvatske,
 • događanja koja su uvredljiva za javni moral ili dobar ukus i nisu u skladu s vrijednostima koje promiče Društvo,
 • trgovačka društva, organizacije ili pojedince koje imaju bilo kakvo dugovanje prema Društvu, te koje vode bilo kakav spor sa Društvom,
 • organizacije ili pojedince koje bi mogle štetiti ugledu ili poslovnim interesima Društva
 • organizacije ili pojedince koji imaju sjedište ili prebivalište izvan područja grada Osijeka.

 

 

 

  IV. POSTUPAK SPONZORSTVA I/ILI DONIRANJA

 

Članak 5.

 

Postupak doniranja ili sponzoriranja započinje objavom javnog poziva, prijavom prijedloga projekta i programa na Obrascu 1 – Obrazac za prijavu prijedloga projekta i programa koji je u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Prijavu je potrebno podnijeti u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva.

 

Podnositelji zahtjeva dužni su dostaviti Povjerenstvu i ostalu dokumentaciju, koje Povjerenstvo zatraži uz ispunjen zahtjev, sukladno uvjetima ovog Pravilnika.

 

Članak 6.

 

Postupkom se omogućuje dobivanje većeg broja kvalificiranih programa i projekata, te Društvo planira u financijskom plana za narednu kalendarsku godinu sredstva predviđena za sponzorstva i/ili donacije. Sukladno usvojenom financijskom planu, Društvo raspisuje jednom godišnje javni poziv za dodijelu financijskih sredstava do kraja kalendarske godine, dok se korištenje sredstava planira do kraja godine za koju se donosi financijski plan.

 

Financijska sredstva, bez objavljivanja javnog poziva dodjeljuju se izravno samo kada se jednokratno dodjeljuju do iznosa od 5.000,00 kuna, a najviše do 5% planiranog godišnjeg iznosa i to iz opravdanih razloga.

 

Društvo temeljem ovog Pravilnika nije u obvezi davati donacije i sponzorstva.

 

Članak 7.

 

Svi podaci o prijavljenim i odobrenim projektima moraju biti transparentni i dostupni na web stranici Društva.

 

Odluku o objavljivanju javnog poziva i dodjeli financijskih sredstava donosi Uprava Društva.

 

Članak 8.

 

Projekte i programe ocjenjuje Povjerenstvo koje odlukom imenuje Uprava Društva.

 

 

Povjerenstvo ocjenjuje projekte i programe, te administrativno- tehničke uvjete prijavljenih projekata i programa na Obrazcu 2 – Obrazac za provjeru administrativno – tehničkih uvjeta i procjena kvalitete projekta/programa, koji sadrži sljedeće elemente:

 

 • prijašnje djelovanje i sudjelovanje prijavljene grupe/organizacije u lokalnoj zajednici
 • predložene aktivnosti odgovaraju na postavljene prioritete, potrebe i sposobnost ciljane lokalne zajednice
 • jasnoća i mogući realni učinak projektnog cilja, aktivnosti i rezultata na traženi iznos financijske potpore
 • sudjelovanje članova lokalne zajednice u provedbi predloženog projekta
 • postojanje organizacijskog iskustva, vještine i znanje za provedbu projekta.

 

Ispunjeni obrasci prijedloga za sponzorstvom i/ili donacijom dostavljaju se na kontakte naznačene na obrascu: poštom ili osobno na adresu Društva.

 

Članak 9.

 

Svaki element iz prethodnog članka ocjenjuju članovi Povjerenstva ocjenom od 0 do 5.

 

Zbroj bodova svih članova Povjerenstva daje ukupan broj bodova ocjenjivanja projekta odnosno programa.

 

Članak 10.

 

Odobrene programe i projekte Povjerenstvo će dostaviti nadležnim službama/odijelima Društva radi uvrštavanja u program korištenja odobrenih financijskih sredstava i objaviti na web stranici Društva ( www.unikom.hr).

Povjerenstvo će dostaviti pismeni odgovor na prijavu projekta i programa po javnom pozivu svakom podnositelju.

 

 

 

   V. POSTUPAK KONTROLE DONACIJA/ SUBVENCIJA I IZBJEGAVANJE SUKOBA

         INTERESA

 

Članak 11.

 

Udruga kojoj je odobren projekt, odnosno program dužna je po završetku provedbe podnijeti izvješće Društvu na Obrascu 3 – Obrazac za završni izvještaj o realizaciji projekta odnosno programa.

 

Društvo zadržava pravo da bilo kada u toku odvijanja aktivnosti donacije ili sponzorstva povuče svoju javnu podršku ili zatraži povrat sredstava, ako se ustanove odstupanja od ovog Pravilnika.

 

Članak 12.

 

Korisnik financiranja tj. udruga kojoj je odobren projekt, poduzimat će sve potrebne mjere u svrhu izbjegavanja sukoba interesa pri korištenju sredstava iz javnih izvora i bez odgode će obavijestiti davatelja financijskih sredstava o svim situacijama koje predstavljaju ili bi mogle dovesti do takvog sukoba.

 

Dokaz o nepostojanju sukoba interesa, udruga, tj. njezin predstavnik, dokazuje potpisivanjem Izjave o izbjegavanju sukoba interesa za sebe i za članove svoje uže obitelji.

 

 

  VI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

   Članak 13.

 

Sva bitna pitanja i eventualne nesuglasice u svezi kriterija, mjerila i postupaka financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro, a koja nisu regulirana ovim Pravilnikom, regulirana su Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ( NN 26/14).

 

Članak 14.

 

Obrasci 1,2 i 3 prilažu se ovom Pravilniku i čine njegov sastavni dio.

 

 

Članak 15.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Drustva.

 

 

 

                                                                                                           Direktor:

                                                                                                             Davor Vić, dipl.ing.građ.


Unikom d.o.o. za

komunalno gospodarstvo

Ružina 11a

31 000 Osijek

 

Sukladno Pravilniku o donacijama i sponzorstvu Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo 16. svibnja 2016.g. objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

za prijavu projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva za 2016. godinu

I

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava projekta i programa za dodjelu donacija i sponzorstva koji se odobravaju sukladno financijskom planu Društva za 2016. godinu putem javnog prikupljanja prijava.

Maksimalni iznos donacije ili sponzorstva po pojedinačnoj prijavi iznosi 20.000,00 kn godišnje.

II

Projekte i programe zainteresirane Udruge mogu nominirati iz područja:

 • zdravstvene i socijalno humanitarne zaštite,
 • kulture, športa i izvaninstitucionalnog obrazovanja,
 • stvaralaštva mladih,
 • zaštite okoliša,
 • komunalno stambenog,
 • neprofitnog poduzetništva i socijalnog zapošljavanja,
 • ljudskih i manjinskih prava, demokratizacije i razvitka civilnog društva.

III

Neće se donirati / sponzorirati:

 • Političke stranke, liste skupine građana ili udruge građana koji se organiziraju u cilju ostvarenja političkih ciljeva i državne organizacije,
 • Organizacije ili pojedince koji promiču bilo kakav oblik diskriminacije zabranjen Ustavom i zakonima Republike Hrvatske,
 • Događanja koja su uvredljiva za javni moral ili dobar ukus i nisu u skladu sa vrijednostima koje promiče Društvo,
 • Trgovačka društtva, organizacije ili pojedince koje imaju bilo kakvo dugovanje prema Društvu, te koje vode bilo kakav spor sa Društvom,
 • Organizacije ili pojedince koje bi mogle štetiti ugledu ili poslovnim interesima Društva,
 • Organizacije ili pojedince koji imaju sjedište ili prebivalište izvan područja grada Osijeka.

IV

Ocjenu i odabir zahtjeva odnosno projekta i programa obavit će Povjerenstvo Društva, sukladno odredbama Pravilnika o donacijama i sponzorstvu Društva do ukupnog iznosa planiranih financijskih sredstava.

V

Prijave projekata i programa podnose se na Obrascu 1 – Obrazac za prijavu prijedloga projekta i programa za financiranje sponzorstva ili donacije (LINK).

Klikom na link možete preuzeti obrazac.

Nakon realizacije projekta i programa udruga kojoj je odobren projekt, odnosno program dužna je po završetku provedbe podnijeti izvješće Unikom d.o.o. na Obrascu 3 – Obrazac za završni izvještaj o realizaciji projekta odnosno programa (LINK)

Klikom na link možete preuzeti obrazac.

VI

Pisane prijedloge ponuda u zatvorenim omotnicama s naznakom „Zahtjev za dodjelu donacije/sponzorstva – ne otvaraj“ dostavljaju se neposredno na urudžbeni zapisnik Unikom d.o.o. ili poštom preporučeno na adresu Unikom d.o.o., Ružina 11a, 31 000 Osijek, zaključno do 16. lipnja 2016.g. do 12,00 sati.

VII

Odobreni programi i projekti bit će objavljeni na web stranici Unikom d.o.o. ( www.unikom.hr)

 

Povjerenstvo će u roku od osam (8) radnih dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava dostaviti pisanu obavijest svakom podnositelju čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje.

VIII

Korisnik financiranja, tj. udruga kojoj je odobren projekt/program, poduzimat će sve potrebne mjere u svrhu izbjegavanja sukoba interesa pri korištenju sredstava.

 

 

IX

Udruge kojima nisu odobrena financijska sredstva imaju pravo podnijeti pisani prigovor.

Rok za podnošenje pisanog prigovora je osam (8) radnih dana od dana primitka pisane obavijesti Povjerenstva.

Odgovor na pisani prigovor bit će dostavljen u roku od petnaest (15) radnih dana od dana primitka pisanog prigovora.

Postupak dodjele financijskih sredstava je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak, tako da se na postupak prigovara ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku.

 

Kontakt osoba za informacije:

 

Romana Đurđević, mag.iur.

Pravni referent

romana.durdevic@unikom.hr

 

                                                                                                 Unikom d.o.o..

                                                                                                       Direktor

                                                                                              Davor Vić, dipl.ing.građ.